Podmínky zpracování osobních údajů

 • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • Provozovatel: PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 82365 Bratislava, IČ: 31322859, DIČ: SK2020494652, zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I. odd. Sa, vl. 428/B.
 • Kontaktní osoba: Ing. Ivana Nosálová, PhD., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, tel. č.: +421 910 732 949, email: i.nosalova@protetika.sk.
 • Kontakt na zodpovědnou osobu: m.chupekova@protetika.sk.
 • Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jako „Nařízení“) a Zákona na ochranu osobních údajů 18/2018 Sb. (dále jako „Zákon“).
 • ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytnul/poskytla nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.
 • ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytnutí přímého marketingu (především zasílání obchodních sdělení a nabídek) podle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (především zasílání obchodních sdělení a nabídek) podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; u objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít anebo ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení. S takovým zpracováním jste poskytnul/poskytla výslovný souhlas.
 • DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Provozovatel uchovává osobní údaje:
 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatnění nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu do dovolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jestliže jsou osobní údaje získávané na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže bezpečným způsobem.
 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ PROVOZOVATELE)
 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodávkách zboží/služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu (SCR design s r.o. Banská Bystrica) a další služby v souvislosti s provozování e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Provozovatel nemá v úmyslu odevzdávat osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET
 • Pokud máte méně než 16 let, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen za podmínek a v rozsahu, v jakém takový souhlas vyjádřil nebo schválil nositel rodičovských práv a povinností.
 • VAŠE PRÁVA
 • Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jako i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné podobě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – přijímáme přiměřené opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
 • Právo na výmaz – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, už nejsou dále potřebné k plnění původního účelu zpracovávání. Vaše právo je však nutné posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo na omezení zpracovávání – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
 • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, v které jste jednou ze smluvních stran.
 • Právo na námitku – máte právo na námitku vůči zpracovávání údajů, které je založené na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracovávání a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • Právo podat návrh na započetí jednání o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR (ÚOOÚ), IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 800, e-mail: posta@uoou.cz , https://www.uoou.cz .
 • ODVOLÁNÍ SOUHLASU
 • Pokud nám dáte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání bezodkladně zlikvidujeme všechny osobní údaje ke zpracování, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.
 • PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje jen k tomu účelu, ke kterému byly získány. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat je v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Zákonu, ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani nebude tyto předpisy obcházet. Provozovatel po splnění účelu zpracování osobních údajů zabezpečí bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů, pokud to individuální zákon nevyžaduje jinak.
 • Provozovatel zabezpečí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, taktéž chrání zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmkoli jiným nepřípustným způsobem zpracování a za tímto účelem přijímá přiměřené bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracovávání osobních údajů.
 • Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Provozovatel je oprávněný tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám pošle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytnul/poskytla.

POLITIKA COOKIES

Společnost PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 82365 Bratislava, IČ: 31322859, DIČ: SK2020494652, zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I. odd. Sa, vl. 428/B, si klade za cíl chránit soukromí uživatelů svých služeb. Protože při návštěvě portálu eshop.protetika.sk (dále jen „Portál“) jako i při použití služeb dostupných na Portálu (dále jen „Služby“) dochází k ukládání cookies, považujeme za důležité v rámci této „Politiky cookies“ vysvětlit, jaké cookies náš Portál používá.

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládáme do prohlížeče uživatele, když používá náš Portál. Používáme je na zlepšení funkcionality Portálu a Služeb, na jejich přizpůsobení uživateli a také na zjišťování statistik o jejich používání.

Na Portálu používáme následující cookies:

 • Session cookies – umožňují základní fungování Portálu a Služeb,
 • Google Analytics cookies – jsou cookies třetí strany (společnosti Google), které nám pomáhají zjistit, jakým způsobem uživatelé použili náš Portál, především počet návštěvníků, jednotlivé podstránky, které navštívili a čas, který na nich strávili.

Když uživatel používá náš Portál a Služby (po tom, co byl bannerem informován o cookies), souhlasí s tím, že mu do prohlížeče uložíme výše jmenované cookies a také s tím, že k informacím uvedeným v těchto cookies budeme mít přístup, když náš Portál opět navštíví.

Uživatel má právo kdykoli toto své rozhodnutí změnit, a to následujícími způsoby:

 • nastavením prohlížeče – uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby webové stránky, které navštíví, nemohly do jeho prohlížeče ukládat některé nebo žádné cookies. To, jakým způsobem může uživatel změnit tyto cookie nastavení, závisí na druhu jeho prohlížeče – více informací tedy najde v uživatelské příručce prohlížeče. Zákazem ukládání cookies však nemusí dojít k vymazání těch cookies, které už jsou v prohlížeči uloženy a může být nutné vymazat je přímo v prohlížeči.
 • Použitím „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ – díky jeho instalaci do svého prohlížeče uživatel zabrání tomu, aby byly jeho údaje používány Google Analytics. Nástroj je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

V případě, že se uživatel rozhodne zakázat ukládání cookies nebo jejich použití jiným způsobem zamezí, některé části Portálu nebo některé Služby nemusí správně fungovat.

Tuto Politiku cookies můžeme kdykoli změnit tím, že publikujeme její novou verzi. V závěru této politiky je uvedený datum její poslední změny. Změněná verze je účinná ihned po jejím publikování na naší webové stránce.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnost dnem 9.11.2020.


Tato webová stránka používá cookies. Více informací naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Souhlasím