Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti PROTETIKA, a.s., se sídlem Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859, DIČ: 2020494652, IČ pro DPH: SK2020494652, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo 428/B, oddíl Sa (dále jako „prodávající“).


Kontaktní údaje prodávajícího:

PROTETIKA, a.s.

Adresa: Bojnická 10, 823 65 Bratislava

Kontaktní telefon: +421 0902 966 598

E-mail: eshop@protetika.sk

Web: https://eshop.protetika.skI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím na internetové adrese https://eshop.protetika.sk (dále jen jako „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Všechny smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Pokud je kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zejména Zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění a Zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Pokud kupující není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Zákonem 513/1991 Sb. obchodní zákoník v aktuálním znění.

Spotřebitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://eshop.protetika.sk pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti).

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva, řídící se těmito obchodními podmínkami, se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva (elektronický formulář) znamená kupujícím vyplněný objednávkový formulář odeslaný prodávajícímu způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Objednávka je kupní smlouva, na základě které je realizovaný prodej zboží a služeb. Neoddělitelnou součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky a reklamační řád. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.

Předmětem internetové nabídky a prodeje zdravotnických pomůcek nejsou zdravotnické pomůcky vázané na lékařský poukaz. Telefonický kontakt pro konzultace týkající se kvality a bezpečnosti zdravotnických pomůcek, oznámení výskytu nehod, příhod nebo selhání zdravotnických pomůcek, které jsou předmětem internetového prodeje, je +421 (0)910 732 949 v době od 8:00 do 14:00, k tomuto účelu je možné kontaktovat prodávajícího také na e-mailové adrese vamc@protetika.sk .

Kontaktní údaje na Státní ústav pro kontrolu léčiv jsou:

Předmětem internetového prodeje je zboží a registrované zdravotnické pomůcky, jejichž prodej není vázaný na lékařský předpis (dále jen zboží).

Sortiment internetového prodeje je uvedený položkovitě s označením názvu sortimentu a kódu sortimentu a pokud jde o zdravotnickou pomůcku, uvádí se dále velikost balení a kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Informace o sortimentu může obsahovat i další údaje.

Předmětem internetového prodeje nejsou:

registrované dietetické potraviny, humánní a veterinární léky, jejichž výdej je vázaný na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis,

zdravotnické pomůcky, jejichž výdej je vázaný na lékařský poukaz,

aktivně implantovatelné zdravotnické pomůcky, diagnostické pomůcky in vitro, zdravotnické pomůcky třídy III a implantovatelné a invazivní zdravotnické pomůcky pro dlouhodobé používání třídy IIa nebo třídy IIb.


II. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezený příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky).

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, přičemž je prodávající tímto návrhem vázaný po dobu umístění předmětného zboží na stránkách e-shopu (následná změna návrhu nemá vliv na již uzavřenou kupní smlouvu). Kupní smlouva v takovém případě vzniká doručením kupujícím řádně vyplněné potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu, a to v rámci e-shopu. Prodávající je povinen kupujícímu bezodkladně potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy.

Pokud kupujícím není spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka na zboží a samotná kupní smlouva je uzavřená v momentě doruční závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující uskutečňuje objednávku prostřednictví svého zákaznického účtu, pokud se dopředu registroval, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit s povinností platby“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu vzniká závazek za toto zboží uhradit kupní cenu dle dohodnutých platebních podmínek a dodané zboží převzít.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vysloveně potvrzuje, že si je vědomý toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Pokud je kupujícím spotřebitel platí, že pokud prodávající nesplní kupní smlouvu, protože nemůže objednané zboží dodat, je povinen o tom bezodkladně kupujícího informovat a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

V případě, že prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, pošle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřená potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky zasláním potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Objednávající/kupující je povinen pro správné vyřízení objednávky uvést následující identifikační údaje, které musí být pravdivé, úplné a aktuální:

jméno, příjmení kupujícího, pokud se jedná o fyzickou osobu,

obchodní název, sídlo společnosti, identifikační a daňové identifikační číslo společnosti - pro platbu DPH, pokud se jedná o právnickou osobu,

adresu kupujícího,

elektronickou adresu kupujícího,

telefonní číslo kupujícího

a dále identifikační údaje o odběrateli, pokud se neshodují s údaji o kupujícím:

jméno, příjmení odběratele, pokud se jedná o fyzickou osobu,

adresu odběratele,

elektronickou adresu odběratele,

telefonní číslo odběratele.

Další náležitosti objednávkového formuláře

identifikační údaje o objednávaném zboží:

název zboží

velikost balení

počet balení

 • číslo objednávky,
 • datum přijetí objednávky,
 • jméno a příjmení osoby, která objednávku přijala,
 • potvrzení o přijetí objednávky.


III. DODACÍ PODMÍNKY


Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravního partnera, kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad, včetně záručního listu.

Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů. Cena za dodání zboží prostřednictvím dopravního partnera, kterou je kupující povinen uhradit prodávajícímu současně s úhradou kupní ceny za objednané zboží, je ve výši 105,-Kč, pokud se nejedná o případy, kdy prodávající kupujícímu cenu za dopravu zboží neúčtuje.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytnul vybranému dopravnímu partnerovi osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží.

Prodávající zboží před jeho odesláním na svoje náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

Pokud to vyžaduje povaha zboží nebo pokud určuje takovou povinnost příslušná kogentní právní norma, které podléhá právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu také dokumentaci, informace a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a používaní zboží. Dokumentace bude dodaná v českém jazyce, pokud to neurčuje příslušný právní předpis jinak.

Pokud je prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že na straně kupujícího nastaly důvody pro změnu místa nebo času dodání zboží, kupující je povinen uhradit náklady související s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zásilky neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoli zjištěných nedostatků tyto nahlásit dopravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET


Na základě registrace kupujícího prostřednictvím e-shopu může mít kupující přístup do svého zákaznického účtu. Z tohoto účtu může kupující vykonávat objednávky zboží. Kupující však může objednávat i bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je zákazník povinen v případě změny aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup do zákaznického účtu je zabezpečený zákaznickým jménem a heslem. Kupující je povinen ohledně informací nezbytných k přístupu do zákaznického účtu zachovat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit používání svého zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zákaznický účet zrušit, a to především v případě, kdy kupující svůj účet nevyužívá nebo v případě, že kupující poruší svoji povinnost z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na potřebnou hardwarovou a softwarovou údržbu.


V. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou v rámci e-shopu uvedeny jako ceny konečné (tedy včetně všech případných daní a poplatků), jako konečná je také uvedena cena za dodání zboží prostřednictvím dopravní služby podle článku III. těchto obchodních podmínek.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výška takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně obchodního zboží uvedeného v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněný cenu zboží jednostranně změnit s tím, že na už uzavřenou kupní smlouvu nebude mít tato změna vliv.

Způsob úhrady kupní ceny bude dohodnut v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího vykonanou v jeho objednávce, kdy má kupující možnost vykonat platbu prostřednictvím platebního systému GoPay nebo dobírkou v hotovosti při převzetí zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou dodání zboží. Při platbě prostřednictvím systému GoPay postupuje kupující podle pokynů poskytovatele elektronických plateb.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním zboží.

V případě, že při uvedení ceny zboží v e-shopu nebo při objednávání došlo ze strany prodávajícího ke zjevné technické chybě, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a pošle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Upravená nabídka se pak považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí nabídky kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nevyžaduje od kupujícího předem žádnou zálohu nebo jinou podobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není záloha.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslaný na e‑mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že má kupující vytvořený zákaznický účet, faktura mu bude přístupná i v tomto účtu.


VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí vzniku škody

Vlastnické právo ke zboží, které tvoří dodávku, přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím na místě dodání jím určeném (tedy dohodnutém v kupní smlouvě podle objednávky kupujícího).

Nebezpečí škody na zboží, které tvoří dodávku, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.


VII. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, ZÁRUKA

Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, ustanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.

V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající na dodané zboží záruku za kvalitu, a to v délce 24 měsíců. V případě, že je kupující podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání, poskytuje prodávající na dodané zboží záruku za kvalitu v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím.

Nároky kupujícího plynoucí z vadného plnění (včetně způsobu vyřešení reklamace) se řídí příslušnými všeobecně závaznými předpisy, kterým podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy (pokud je kupujícím spotřebitel, tak především Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel, tak Obchodním zákoníkem).

Bližší podmínky zodpovědnosti za vady dodaného zboží jako i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího plynoucí z vadného plnění, jsou podrobně upravené v Reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vysloveně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy podrobně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující před uzavřením kupní smlouvy dostatečným způsobem upozorněn a měl možnost se s ním v plném rozsahu znění seznámit.

Prodávající nezodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí vzniku škody na věci na kupujícího bez zavinění prodávajícím, za chyby vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením anebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, používání, ani za vady zboží způsobené kupujícím, nebo třetí osobou.


 

VIII. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud byla kupní smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je kupující, který je spotřebitelem, oprávněný bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží.

Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující jen v tom případě, že zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo poškozené.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebudou zásilky zaslané na dobírku ze strany prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo zásilku pojistit.

Při odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude hradit sám.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • poskytnutí služby, pokud se již její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením takového souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající není schopen ovlivnit a ke kterému došlo v době plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • prodej zboží zhotoveného podle individuálních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného k osobnímu užívání jednoho konkrétního spotřebitele,
  • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl porušený.

Formulář na odstoupení spotřebitele od smlouvy je zveřejněný na stránce e-shopu.


IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY


Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivované prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivované ve formě, ve které byly uzavřené. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takovéhoto zpřístupnění.

Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem „Podmínky zpracování osobních údajů“, který je zveřejněný na stránkách e-shopu.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí, jsou uvedené u konkrétního zboží.

Cenu za použití dálkové komunikace hradí kupující subjektu, který mu poskytuje internetové připojení, a to ve výši mezi spotřebitelem a takovým subjektem dohodnuté. Prodávající kupujícímu za použití prostředků komunikace na dálku nic neúčtuje.

Smluvní strany si mohou jakoukoli písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, přičemž kupující doručuje písemnosti na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a prodávající na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu, případně v objednávce.

 1. Orgánem dohledu je Česká obchodní inspekce (ČOI) se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 703 404, web https://www.coi.cz. Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti prodeje zdravotnických pomůcek je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel.: +420 272 185 111, web: https://www.sukl.cz.
 2. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, poradenská linka +420 222 703 404, internetová adresa https://www.coi.cz , kde je k dispozici formulář pro podání návrhu na započetí alternativního řešení spotřebitelského sporu. Můžou to však být i další organizace zveřejněné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele . Kupující má právo volby, na kterého ze subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení sporů využít také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce, případně v jazyce slovenském a angličtině, pokud to neznemožní její uzavření.

Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Prodávající je zároveň oprávněn tyto obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovení nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzor Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Přílohou těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnost k 1.1.2022.


Tato webová stránka používá cookies. Více informací naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Souhlasím